Eurosmart Cosmopolitan

Eurosmart Cosmopolitan

More then mere minimalism

รายการผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวางขึ้น ที่จะนำการตั้งค่าของการออกแบบสถาปัตยกรรมให้ผู้ชมที่กว้างขึ้นและมีก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำสี่รูป เพื่อเสริมเซรามิกห้องน้ำล่าสุด เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้ที่ดีขึ้น มือจับก้านรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่มีรูปทรงหลมที่มุมของเจ็ดองศาและผลประโยชน์จากเทคโนโลยี GROHE SilkMove® -ที่เหนือกว่าเทคโนโลบีกล่องของเราที่มาพร้อมกับการจัดการที่ราบรื่นตลอดชีวิตของคอลเลกชัน

Find Your Showroom

Product range

Infra-red electronic wall basin mixer with thermostatic temperature control
Eurosmart Cosmopolitan E
Infra-red electronic wall basin mixer with thermostatic temperature control
36333000
Infra-red electronic wall basin mixer with thermostatic temperature control
Eurosmart Cosmopolitan E
Infra-red electronic wall basin mixer with thermostatic temperature control
36332000
Infra-red electronic basin mixer with hidden mixing device and adjustable temperature limiter
Eurosmart Cosmopolitan E
Infra-red electronic basin mixer with hidden mixing device and adjustable temperature limiter
36330000
Infra-red electronic wall basin tap without mixing device
Eurosmart Cosmopolitan E
Infra-red electronic wall basin tap without mixing device
36335SD0
Infra-red electronic wall basin tap without mixing device
Eurosmart Cosmopolitan E
Infra-red electronic wall basin tap without mixing device
36334SD0
Concealed mounting box
Eurosmart Cosmopolitan E
Concealed mounting box
36336000
Concealed mounting box
Euroeco Cosmopolitan E
Concealed mounting box
36337000
Infra-red electronic basin mixer with mixing device and adjustable temperature limiter
Eurosmart Cosmopolitan E
Infra-red electronic basin mixer with mixing device and adjustable temperature limiter
36315000
Concealed mounting box
Eurosmart Cosmopolitan E
Concealed mounting box
36339000
Switch-mode power supply
Switch-mode power supply
36338000
Infra-red electronic basin mixer 1/2″ with mixing device and adjustable temperature limiter
Eurosmart Cosmopolitan E
Infra-red electronic basin mixer 1/2″ with mixing device and adjustable temperature limiter
36325001
Infra-red electronic basin mixer 1/2″ with mixing device and adjustable temperature limiter
Eurosmart Cosmopolitan E
Infra-red electronic basin mixer 1/2″ with mixing device and adjustable temperature limiter
36327001
Infra-red electronic basin mixer 1/2″ with hidden mixing device and adjustable temperature limiter
Eurosmart Cosmopolitan E
Infra-red electronic basin mixer 1/2″ with hidden mixing device and adjustable temperature limiter
36330001
Infra-red electronic basin mixer with mixing device and adjustable temperature limiter
Eurosmart Cosmopolitan E
Infra-red electronic basin mixer with mixing device and adjustable temperature limiter
36331001
Powerbox
Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox
36386000
Infra-red electronic basin mixer with mixing device and adjustable temperature limiter
Eurosmart Cosmopolitan E
Infra-red electronic basin mixer with mixing device and adjustable temperature limiter
36324000
Infra-red electronic basin mixer with mixing device and adjustable temperature limiter
Eurosmart Cosmopolitan E
Infra-red electronic basin mixer with mixing device and adjustable temperature limiter
36325000
Infra-red electronic basin mixer with mixing device and adjustable temperature limiter
Eurosmart Cosmopolitan E
Infra-red electronic basin mixer with mixing device and adjustable temperature limiter
36326000
Infra-red electronic basin mixer with mixing device and adjustable temperature limiter
Eurosmart Cosmopolitan E
Infra-red electronic basin mixer with mixing device and adjustable temperature limiter
36331000
Infra-red electronic basin mixer with mixing device and adjustable temperature limiter
Eurosmart Cosmopolitan E
Infra-red electronic basin mixer with mixing device and adjustable temperature limiter
36327000
Single-lever basin mixer S-Size
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
3282700E
Single-lever basin mixer S-Size
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
23125000
Single-lever basin mixer S-Size
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
32955000
Single-lever basin mixer 1/2″ L-Size
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever basin mixer 1/2″ L-Size
32830000
3-hole basin mixer S-Size
Eurosmart Cosmopolitan
3-hole basin mixer S-Size
20187000
2-hole basin mixer S-Size
Eurosmart Cosmopolitan
2-hole basin mixer S-Size
19381000
Single-lever basin mixer S-Size
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
32824000
Single-lever basin mixer S-Size
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
32825000
Single-lever basin mixer S-Size
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
3282500E
Single-lever basin mixer S-Size
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
32829000
Single-lever basin mixer S-Size
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
32827000
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
23325000
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
23326000
Undercounter installation
Eurosmart Cosmopolitan
Undercounter installation
39123000
Countertop basin
Eurosmart Cosmopolitan
Countertop basin
39122000
Single-lever basin mixer S-Size
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
32828000
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
2339600E
Single-lever basin mixer S-Size
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
2337700E
Multi-purpose mixer
Eurosmart Cosmopolitan
Multi-purpose mixer
32847000
Single-lever shower mixer
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever shower mixer
32880000
Single-lever shower mixer
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever shower mixer
32837000
Single-lever shower mixer
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever shower mixer
19383000
Single-lever shower mixer
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever shower mixer
32838000
Single-lever bath/shower mixer
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever bath/shower mixer
32832000
Single-lever bath/shower mixer
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever bath/shower mixer
32836000
Single-lever bath/shower mixer
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever bath/shower mixer
32834000
Single-lever bath/shower mixer
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever bath/shower mixer
32831000
Single-lever bath/shower mixer
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever bath/shower mixer
19382000
Freestanding bath tub
Eurosmart Cosmopolitan
Freestanding bath tub
39131000
Bath spout
Eurosmart Cosmopolitan
Bath spout
13261000
Single-lever bath/shower mixer
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever bath/shower mixer
32879000
Single-lever bath/shower mixer
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever bath/shower mixer
32833000
Floor standing 1 piece toilet
Eurosmart Cosmopolitan
Floor standing 1 piece toilet
39118000
Single-lever bidet mixer S-Size
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever bidet mixer S-Size
32840000
Single-lever bidet mixer S-Size
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever bidet mixer S-Size
32839000
Plastic tray
Eurosmart Cosmopolitan
Plastic tray
18349000
Single-lever sink mixer 1/2″
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever sink mixer 1/2″
3284200E
Single-lever sink mixer 1/2″
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever sink mixer 1/2″
30194000
Single-lever sink mixer 1/2″
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever sink mixer 1/2″
30194DC0
Single-lever sink mixer 1/2″
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever sink mixer 1/2″
32843000
Single-lever sink mixer 1/2″
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever sink mixer 1/2″
3284300E
Single-lever sink mixer 1/2″
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever sink mixer 1/2″
32842000
Single-lever sink mixer 1/2″
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever sink mixer 1/2″
31170000
Infra-red electronic wall basin mixer with thermostatic temperature control
Eurosmart Cosmopolitan E
Infra-red electronic wall basin mixer with thermostatic temperature control
36333000
Infra-red electronic wall basin mixer with thermostatic temperature control
Eurosmart Cosmopolitan E
Infra-red electronic wall basin mixer with thermostatic temperature control
36332000
Infra-red electronic basin mixer with hidden mixing device and adjustable temperature limiter
Eurosmart Cosmopolitan E
Infra-red electronic basin mixer with hidden mixing device and adjustable temperature limiter
36330000
Infra-red electronic wall basin tap without mixing device
Eurosmart Cosmopolitan E
Infra-red electronic wall basin tap without mixing device
36335SD0
Infra-red electronic wall basin tap without mixing device
Eurosmart Cosmopolitan E
Infra-red electronic wall basin tap without mixing device
36334SD0
Concealed mounting box
Eurosmart Cosmopolitan E
Concealed mounting box
36336000
Concealed mounting box
Euroeco Cosmopolitan E
Concealed mounting box
36337000
Infra-red electronic basin mixer with mixing device and adjustable temperature limiter
Eurosmart Cosmopolitan E
Infra-red electronic basin mixer with mixing device and adjustable temperature limiter
36315000
Concealed mounting box
Eurosmart Cosmopolitan E
Concealed mounting box
36339000
Switch-mode power supply
Switch-mode power supply
36338000
Infra-red electronic basin mixer 1/2″ with mixing device and adjustable temperature limiter
Eurosmart Cosmopolitan E
Infra-red electronic basin mixer 1/2″ with mixing device and adjustable temperature limiter
36325001
Infra-red electronic basin mixer 1/2″ with mixing device and adjustable temperature limiter
Eurosmart Cosmopolitan E
Infra-red electronic basin mixer 1/2″ with mixing device and adjustable temperature limiter
36327001
Infra-red electronic basin mixer 1/2″ with hidden mixing device and adjustable temperature limiter
Eurosmart Cosmopolitan E
Infra-red electronic basin mixer 1/2″ with hidden mixing device and adjustable temperature limiter
36330001
Infra-red electronic basin mixer with mixing device and adjustable temperature limiter
Eurosmart Cosmopolitan E
Infra-red electronic basin mixer with mixing device and adjustable temperature limiter
36331001
Powerbox
Eurosmart Cosmopolitan E
Powerbox
36386000
Infra-red electronic basin mixer with mixing device and adjustable temperature limiter
Eurosmart Cosmopolitan E
Infra-red electronic basin mixer with mixing device and adjustable temperature limiter
36324000
Infra-red electronic basin mixer with mixing device and adjustable temperature limiter
Eurosmart Cosmopolitan E
Infra-red electronic basin mixer with mixing device and adjustable temperature limiter
36325000
Infra-red electronic basin mixer with mixing device and adjustable temperature limiter
Eurosmart Cosmopolitan E
Infra-red electronic basin mixer with mixing device and adjustable temperature limiter
36326000
Infra-red electronic basin mixer with mixing device and adjustable temperature limiter
Eurosmart Cosmopolitan E
Infra-red electronic basin mixer with mixing device and adjustable temperature limiter
36331000
Infra-red electronic basin mixer with mixing device and adjustable temperature limiter
Eurosmart Cosmopolitan E
Infra-red electronic basin mixer with mixing device and adjustable temperature limiter
36327000
Single-lever basin mixer S-Size
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
3282700E
Single-lever basin mixer S-Size
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
23125000
Single-lever basin mixer S-Size
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
32955000
Single-lever basin mixer 1/2″ L-Size
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever basin mixer 1/2″ L-Size
32830000
3-hole basin mixer S-Size
Eurosmart Cosmopolitan
3-hole basin mixer S-Size
20187000
2-hole basin mixer S-Size
Eurosmart Cosmopolitan
2-hole basin mixer S-Size
19381000
Single-lever basin mixer S-Size
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
32824000
Single-lever basin mixer S-Size
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
32825000
Single-lever basin mixer S-Size
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
3282500E
Single-lever basin mixer S-Size
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
32829000
Single-lever basin mixer S-Size
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
32827000
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
23325000
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
23326000
Undercounter installation
Eurosmart Cosmopolitan
Undercounter installation
39123000
Countertop basin
Eurosmart Cosmopolitan
Countertop basin
39122000
Single-lever basin mixer S-Size
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
32828000
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever basin mixer 1/2″ M-Size
2339600E
Single-lever basin mixer S-Size
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever basin mixer S-Size
2337700E
Multi-purpose mixer
Eurosmart Cosmopolitan
Multi-purpose mixer
32847000
Single-lever shower mixer
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever shower mixer
32880000
Single-lever shower mixer
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever shower mixer
32837000
Single-lever shower mixer
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever shower mixer
19383000
Single-lever shower mixer
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever shower mixer
32838000
Single-lever bath/shower mixer
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever bath/shower mixer
32832000
Single-lever bath/shower mixer
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever bath/shower mixer
32836000
Single-lever bath/shower mixer
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever bath/shower mixer
32834000
Single-lever bath/shower mixer
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever bath/shower mixer
32831000
Single-lever bath/shower mixer
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever bath/shower mixer
19382000
Freestanding bath tub
Eurosmart Cosmopolitan
Freestanding bath tub
39131000
Bath spout
Eurosmart Cosmopolitan
Bath spout
13261000
Single-lever bath/shower mixer
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever bath/shower mixer
32879000
Single-lever bath/shower mixer
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever bath/shower mixer
32833000
Floor standing 1 piece toilet
Eurosmart Cosmopolitan
Floor standing 1 piece toilet
39118000
Single-lever bidet mixer S-Size
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever bidet mixer S-Size
32840000
Single-lever bidet mixer S-Size
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever bidet mixer S-Size
32839000
Plastic tray
Eurosmart Cosmopolitan
Plastic tray
18349000
Single-lever sink mixer 1/2″
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever sink mixer 1/2″
3284200E
Single-lever sink mixer 1/2″
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever sink mixer 1/2″
30194000
Single-lever sink mixer 1/2″
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever sink mixer 1/2″
30194DC0
Single-lever sink mixer 1/2″
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever sink mixer 1/2″
32843000
Single-lever sink mixer 1/2″
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever sink mixer 1/2″
3284300E
Single-lever sink mixer 1/2″
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever sink mixer 1/2″
32842000
Single-lever sink mixer 1/2″
Eurosmart Cosmopolitan
Single-lever sink mixer 1/2″
31170000

Experiencing

An extensive line up of products brings architectural design preferences to a wider audience and includes four styles of basin faucet to complement the latest bathroom ceramics. For improved user comfort, the lozenge-shaped lever handle is pitched at an angle of seven degrees and benefits from GROHE SilkMove® – our superior cartridge technology, which delivers lifelong smooth handling across the collection.

GROHE BestMatch

Find your perfect combination with GROHE BestMatch™

Welcome to GROHE BestMatch! In a few clicks, you will find your perfect combination of washbasin and faucet. Over 3000 combinations have been tested in the GROHE Lab so you can be confindent to find your Best Match resulting in optimal water delivery, highest comfort and best design match.

Error

Error message

Retry

iF Product Design Award
2011 iF Product Design Award
Good Design Japan
2010 Good Design Japan

GROHE offers a wide choice of coordinated showers and bath accessories.

New Tempesta Cosmopolitan

New Tempesta Cosmopolitan

View Collection
Arena Cosmopolitan

Arena Cosmopolitan

View Collection
Euphoria Cosmopolitan

Euphoria Cosmopolitan

View Collection
Essentials New

Essentials New

View Collection